Vaikams nereikia, kad visą savo laiką skirtume tik jiems, pamindami savo norus ir interesus.

        Vaikams reikia tėvų, kurie būtų laimingi dirbdami ar ilsėdamiesi, kurdami ar keliaudami, vaikams reikia jaustis mylimiems ir svarbiems, išgirstiems ir suprastiems.

        Tam nereikia daug laiko. Tam reikia didelės meilės ir didelio noro būti su savo vaiku kūnu ir siela.

(Psichologė Alma Želvienė)

 

 

 

2019 M. VEIKLOS PLANAS

       Tikslas – kurti saugią ir palankią vaikui aplinką, organizuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, ugdymo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių.

      Uždaviniai:

1. Rūpintis pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoti prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą.

2. Įtraukti visą mokyklos bendruomenę į saugios aplinkos mokykloje kūrimą.

3. Teikti siūlymus mokyklos vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių  programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų.

4. Organizuoti ir koordinuoti švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje.

5. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus mokinio elgesio taisyklių pažeidimų atvejus.

6. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose.

7. Kartu su ugdymo karjerai specialistu konsultuoti mokinius dėl tolesnio mokymosi (kiekvieno mokinio galias atitinkančios mokymosi programos parinkimo, mokymosi įstaigos parinkimo) ir pagal galimybes užtikrinti sklandų perėjimą į kitą mokymosi įstaigą.

8. Gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą parengti mokinio ugdymo(si) poreikių pirminio/pakartotinio vertinimo dokumentus.

9. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.

10. Bendradarbiauti su mokyklos savivaldos grupėmis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;

11. Įvykus krizei mokykloje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę bendruomenės dalį, organizuoti krizės valdymo priemones.

 

Eil.Nr.

VEIKLOS TURINYS

VYKDYMO LAIKAS

ATSAKINGI

ASMENYS

  1. VGK POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI

1.1.  

Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 2019 m. rengimas.

Sausio I sav.

 

VGK pirmininkas, nariai

1.2.

Mokinių, turinčių SUP, II pusmečio pritaikytų ir individualizuotų programų suderinimas.

I pusmečio įvertinimų aptarimas.

Vasario III sav.

VGK pirmininkas, nariai

1.3.

II pusmečio signalinių įvertinimų aptarimas.

Gegužės I sav.

VGK pirmininkas, nariai

1.4.

Mokinių, turinčių SUP, I pusmečio pritaikytų ir individualizuotų programų suderinimas.

Rugsėjo III sav.

VGK pirmininkas, nariai

1.5.

Posėdžiai dėl mokinių nesimokymo, lankomumo ir elgesio problemų.

Pagal poreikį.

VGK pirmininkas, nariai

1.7.

VGK veiklos ataskaitos rengimas už 2019 m. ir teikimas mokyklos direktoriui.

Gruodžio I sav.

VGK pirmininkas, nariai

1.8.

I pusmečio signalinių įvertinimų aptarimas.

Lapkričio IV sav.

VGK pirmininkas, nariai

1.9.

Rajono mokyklų Mokinių tarybų diskusija „Kartu kurkime geresnę mokyklą“.

Vasario I sav.

VGK pirmininkas, mokyklos Mokinių taryba

1.10.

Mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų) diskusija prie apskrito stalo.

Vasario IV sav.

VGK nariai, klasių auklėtojai

1.11.

Susitikimas su mokyklos aptarnaujančio personalo darbuotojais dėl įsitraukimo į saugios aplinkos kūrimą, patyčių stabdymą, dėl aktyvesnio bendradarbiavimo.

Kovo IV sav.

VGK pirmininkas, nariai

1.12.

Tėvų (globėjų) susitikimas su Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistu dėl supažindinimo su naujai įsigaliojusiais įstatymais, teisės aktais, tvarkomis.

Kovo mėn.

VGK pirmininkas, direktorius

  2. SPECIALUSIS UGDYMAS

2.1.

Susirinkimas su mokinių, turinčių specialiuosius ugdymo(si) poreikius, tėvais (globėjais, rūpintojais)

Kovo IV sav.

VGK pirmininkas, specialusis pedagogas

2.2.

Rengti ir teikti rekomendacijas,   konsultacijas mokytojams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) darbui su SUP turinčiais mokiniais.

Viso ugdymo proceso metu

Psichologas,  specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas

2.3.

Sudaryti ir teikti pagalbos gavėjų sąrašą (priedus ŠPT).

Sausis, rugsėjis

VGK pirmininkas, specialusis pedagogas

2.4.

Bendradarbiauti su Šilutės r. savivaldybės Švietimo skyriaus, ŠPT specialistais.

Viso ugdymo proceso metu

VGK nariai

3. PREVENCINĖ VEIKLA

3.1.

Įvairios šviečiamosios ir mokomosios informacijos sveikos gyvensenos, smurto, žalingų įpročių prevencijos temomis rengimas ir viešinimas stende.

Kartą per 2–3 mėn.

Socialinis pedagogas, psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

3.2.

Tyrimas ,,Mokymosi aplinka, jos saugumas, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykiai“.

I pusmetį

VGK pirmininkas, socialinis pedagogas, psichologas

3.3.

Tyrimas apie 1 ir 5 klasių mokinių adaptaciją mokykloje.

Spalio I sav.

Psichologas

3.4.

Dalyvauti prevencinėse akcijose „Savaitė be patyčių“, „Tolerancijos diena“, skelbiamuose projektuose, konkursuose.

Viso ugdymo proceso metu

VGK nariai

3.5.

Organizuoti mokykloje sveikatos  ugdymo ir mokymo  renginius sveikatos saugos ir stiprinimo, traumatizmo ir ydingos laikysenos profilaktikos, saugios aplinkos, lytinio švietimo, psichinės sveikatos, užkrečiamų ligų prevencijos temomis.

Viso ugdymo proceso metu

VGK pirmininkas bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos priežiūros specialistu

3.6

Organizuoti mokinių asamblėjas „Mes galim geriau!“                                      

Kiekvieną ugdymo proceso mėnesio 10 d.

VGK pirmininkas, mokyklos Mokinių taryba

3.7.

Supažindinti (priminti) 5–10 klasių mokinius su mokinio elgesio taisyklėmis.

Rugsėjo I sav.

Socialinis pedagogas, klasių vadovai

3.8.

Organizuoti mokytojų budėjimą ir vykdyti jo priežiūrą.

Viso ugdymo proceso metu

VGK pirmininkas

3.9.

Koordinuoti Smurto prevencijos ir intervencijos įgyvendinimo mokykloje tvarkos aprašo vykdymą.

Viso ugdymo proceso metu

VGK pirmininkas,  nariai

3.10.

Mokinių susitikimas su bendruomenės policijos pareigūnu dėl smurto prevencijos ir intervencijos, dėl atsakomybės.

Balandžio mėn.

VGK pirmininkas,  nariai

1.      KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE

4.1.

Priminti mokyklos darbuotojams apie krizių valdymo planą, jų funkcijas ir atsakomybę iškilus krizinei situacijai.

Vasario I sav.

VGK pirmininkas

4.2.

Kelti kvalifikaciją krizės valdymo klausimais.

Ne mažiau, kaip kartą per metus

VGK nariai

 

Laukiamas rezultatas:

1. Tinkamai organizuota VGK veikla.

2. Laiku išspręstos problemos sudarys galimybę mokiniams siekti geresnių ugdymo(si) rezultatų.

3. Prevencinių programų įgyvendinimas sumažins problemas, atsirandančias dėl žalingų įpročių,  padės tausoti mokinių sveikatą ir plės žinias apie sveiką gyvenseną.

4. Kokybiškai parengtos programos sudarys sąlygas spec. poreikių mokiniams siekti kokybiškesnio ugdymo(si), gerės jų mokymosi rezultatai.

5. Gerės pamokų lankomumas ir mažės be priežasties praleidžiamų pamokų skaičius.

6. Mokinių tėvai (globėjai) gaus svarbios informacijos, kaip padėti savo vaikui, kad gerėtų mokymosi pasiekimai, bus konsultuojami prevenciniais klausimais.

7. Mokyklos aptarnaujantis personalas aktyviau įsitrauks į saugios aplinkos kūrimą mokykloje.

8. Atliktų tyrimų rezultatai leis įžvelgti esančias problemas ir galimybę laiku jas spręsti.

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                                                Stanislova Baltutienė

 

docVaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas 2017 m. (Atsisiųsti/Peržiūrėti)