2019 M. BIRŽELIO MĖN. VEIKLOS PLANAS

 

Data

Pavadinimas

Vykdytojai

Pastabos

1

2

3

4

RENGINIAI, PROJEKTAI, AKCIJOS, KONKURSAI, PARODOS

4 d.

Meninės raiškos projekto „Į vasarą su pasaka“ baigiamasis renginys Žibų pradinėje mokykloje.

J. Jauniuvienė

10 val., vyks penki antros klasės mokiniai

3–4 d.

1–4 kl. patyriminio mokymo 2-oji ir 3-ioji diena.

Programų vadovai

 

5 d.

1–4 kl. patyriminio mokymo projektų pristatymas.

po 4 pamokų

5 d.

Futbolo varžybos, skirtos vaikų gynimo dienai.

N. Undraitienė

12 val. mokyklos stadione

6 d.

Pažintinė-kultūrinė išvyka „Pažink gimtąjį kraštą“ – Grigaičio bitynas.

B. Kaminskienė, J. Jauniuvienė

2–3 kl. mokiniai

6 d.

Pažintinė-kultūrinė išvyka į Vinetu kaimą ir Olando kepurę.

R. Pečiulienė, J. Dobiliauskienė

1 kl. mokiniai, tėvai

7 d.

Aukščiausių pasiekimų rezultatų skelbimas ir šauniausių mokinių apdovanojimų diena: 1–4 klasės.

D. Kubilienė, R. Gečienė, R. Araškevičienė

 

10 d.

Mokinių asamblėja „Mes galim geriau!“

VGK, Mokinių taryba

Po 3 pamokų, aktų salėje

10–14 d.

Vaikų vasaros poilsio projektas „Po malūno sparnais – 2019“.

Pradinių klasių mokytojos, švietimo pagalbos specialistai

Stovykla 1–4 klasių mokiniams. Bendro pobūdžio-turistinė, edukacinė.

12–13 d.

5–10 kl. patyriminio mokymo 2-oji ir 3-ioji diena.

Programų vadovai

 

14 d.

5–10 kl. patyriminio mokymo projektų pristatymas.

po 3 pamokų

17 d.

Office 365 mokymai.

Direktorė J. Lidžiuvienė

305 kab., 13.00–16.00 val.

19 d.

Sporto ir sveikatinimo diena 5–10 klasių mokiniams.

N. Undraitienė

 

21 d.

„Joninių ryto vainikai“ – darželinukų rytmetys.

Pavaduotoja ugdymui V. Užpurvienė

Darželio aikštelėje

21 d.

Aukščiausių pasiekimų rezultatų skelbimas ir šauniausių mokinių apdovanojimų diena: 5–10 klasės.

Darbo grupė

 

METODINĖ VEIKLA: ATVIROS, INTEGRUOTOS, EDUKACINĖS PAMOKOS, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI, TYRIMAI, PATIKRINIMAI

5 d.

Mokytojų tarybos posėdis: 1. Dėl 1–3 klasių mokinių kėlimo į aukštesnes klases; 2. Dėl pradinio ugdymo programos baigimo;3. Dėl vaiko individualios pažangos metinių rezultatų aptarimo.

Direktorė J. Lidžiuvienė

 

10 d.

Direkcinis susirinkimas dėl socialinių pilietinių valandų rezultatų aptarimo.

Direktorė J. Lidžiuvienė, pavaduotoja ugdymui S. Baltutienė

 

19 d.

Mokytojų tarybos posėdis: 1. Dėl 5–9 klasių mokinių kėlimo į aukštesnes klases; 2. Dėl pagrindinio ugdymo programos baigimo.

Direktorė J. Lidžiuvienė

 

20 d.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas.

Pavaduotoja ugdymui V. Užpurvienė

 

3 sav.

Mokyklos tarybos susirinkimas.

Pirmininkė B. Kaminskienė

202 kab.

3 sav.

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas: KGR metodo panaudojimas.

Pradinių klasių metodinės grupės mokytojos

 

3 sav.

Pagrindinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas.

Pirmininkė R. Gečienė

 

4 sav.

Atvira integruota lietuvių-anglų kalbų pamoka 5 klasėje.

B. Sabaliauskienė, D. Paulauskienė

Perkelta iš gegužės mėnesio

26 d.

Mokytojų tarybos posėdis: 1. Dėl II pusmečio ir metinių rezultatų pristatymo ir aptarimo; 2. Dėl ugdymo plano aptarimo; 3. Kiti aktualūs klausimai.

Pavaduotoja ugdymui S. Baltutienė

 

27 d.

Mokytojų atestacijos komisijos posėdis.

Direktorė J. Lidžiuvienė

10.00 val.

PRIEŽIŪRA

7 d.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dienynai.

Pavaduotoja ugdymui V. Užpurvienė

 

4 sav.

Mokinių asmens bylos.

Pavaduotoja ugdymui S. Baltutienė

 

3-4 sav

Asmens profesinio tobulėjimo aptarimai.

Administracija

pagal atskirą grafiką

3-4 sav.

Mokinių, turinčių SUP, II pusmečio pasiekimų aprašai.

Pavaduotoja ugdymui S. Baltutienė, spec. pedagogė K. Stonytė

 

4 sav.

Švietimo pagalbos specialistų dokumentai.

Administracija

 

 

Direktorė                                                                                            Jurgita Lidžiuvienė

 

pdf2019_m._birželio_mėn._veiklos_planas (Atsisiųsti/Peržiūrėti)