erasmusplus logo

Erasmus + programos tarpokyklinių strateginių partnerysčių projektas

 „Jaunasis europietis – sąmoningas ir saugus pasaulio pilietis“

 

Trukmė - 2 metai

Partneriai:

Lenkija (koordinuojanti šalis)

Lietuva

Pietų Kipras

Portugalija

Graikija

Turkija

Veikla yra finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo paramos fondas.

Projekto įgyvendinimui skirta ______ eurų dotacija.

Projekto metu turi būti įvykdyti 20 mobilumų.

Projekte dalyvauja visa mokyklos bendruomenė. Projektas yra skirtas mokiniams, mokytojams ir tėvams. Taip pat bendruomenėms ir kitiems asmenims ar institucijoms, kurioms rūpi skatinti toleranciją ir saugumą, kurios siekia iššūkių ir nuolat ieško įkvėpimo bei nori dalintis projekto patirtimi bei rezultatais.

 

 Projekto tikslai:

1.  Skatinti: projekto dalyvius pripažinti kiekvienos Europos tautos unikalumą, suvokti specifines emigracijos problemas, toleruoti kultūrinius, socialinius ir religinius skirtumus, suprasti šiuolaikinio pasaulio pavojus, įsisavinti asmeninio saugumo įgūdžius.

2.  Inspiruoti: projekte dalyvaujančių mokytojų apsikeitimą žiniomis, įgūdžiais ir patirtimi bei didaktinių priemonių kūrimą.

3.  Šalinti: netoleranciją daugiakultūriškumui, socialinei atskirčiai (taip pat ir emigrantų), skirtingoms religijoms, turtinei nelygybei ir t.t.

4.  Vystyti: projekto dalyvių (mokinių ir mokytojų) informacinių ir komunikacinių technologijų, anglų kalbos ir pirmosios pagalbos įgūdžius bei kompetencijas. Palaikyti tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą.

 

 

Erasmus+ projektas, pavadintas „Jaunasis europietis – sąmoningas ir saugus pasaulio pilietis“, yra skirtas dviem itin svarbioms daugiakultūrės Europos problemoms. Pirmoji jų: migracijos mastas, antroji – priešiškas požiūris į migrantus. Visuomenės žinios apie migracijos priežastis yra paviršutiniškos. Taip pat daugelyje Europos šalių didėja nesaugumo pojūtis. Dauguma globalaus pasaulio stereotipų yra paremti neigiamomis išankstinėmis nuostatomis, todėl visose šalyse būtina skleisti adekvačią informaciją tiek apie migraciją, tiek apie nacionalinį saugumą. Natūralu, kad tokiomis aplinkybėmis daugiakultūriškumas ir saugumas susilieja į vieną reiškinį. Jis turi būti apžvelgiamas iš daugelio skirtingų perspektyvų: šeimos, mokyklos, bendruomenės. Visi projekto dalyviai konstatavo, kad daugiakultūriškumo ir saugumo problemos egzistuoja jų bendruomenėse. Dalis projekte dalyvaujančių mokyklų mokinių yra vadinamieji euronašlaičiai. Tai reiškia, kad jų tėvai emigravo į kitas ES šalis arba jie gimė emigrantų šeimose. Šiame kontekste itin išryškėja imigrantų ir vietinių bendruomenių patiriamos problemos. Todėl anksčiau paminėtas daugiakultūriškumo ir saugumo problemas būtina pradėti spręsti švietimo srityje. Taip galima mažinti netoleranciją, skirtą paramos ir pagalbos siekiantiems žmonėms, skatinti suvokti, kokios situacijos ar elgesio modeliai gali būti nesaugūs ar net pavojingi gyvybei.

Pagrindinės projekto veiklos: pirminis ir galutinis saugumo problemų suvokimo įvertinimas, surinktos medžiagos analizė, projekto temas atspindinčių pamokų rengimas, tarptautinių konkursų organizavimas, teminės diskusijos, pirmosios pagalbos kursai, e. mokymosi formos, skatinančios toleranciją ir asmeninį saugumą.

Projekto rezultatai: temas atspindinčios metodologinės publikacijos ir didaktiniai žaidimai. Pagrindinis projekto tikslas – pakeisti požiūrį į emigraciją, emigrantus, daugiakultūriškumą ir saugumą.

Visi projekto metu pasiekti rezultatai vėliau bus naudojami rengiant mokymo, veiklos planus ir pasiūlymus mokykloms-partnerėms. Visi rezultatai bus laikomi elektroninėse laikmenose. Juos bus galima rasti elektroniniame puslapyje.    

 

Veiklos:

  1.  Logotipo kūrimas

  2.  Mokyklos video pristatymas

  3.  „Mano šalis mažoje dėžutėje“

  4.  Paroda apie šalis - projekto partneres

  5.  Klausimynas apie saugumą

  6.  Medžiagos rinkimas ir pristatymas apie emigracijos priežastis

  7.  Laiškai šalims - projekto partnerėms

  8.  Ką tu nori žinoti apie mane?

  9.  Kryžiažodis apie saugumą

10.  Pirmosios pagalbos kursai

11.  Tarptautinė kultūrinė diena

12.  Plakato „Saugumo taisyklės“ kūrimas

13.  Pamoka apie saugumą

14.  Kaip elgtis teroro atakos metu

15.  Pokalbis (paskaita) apie saugumą ir toleranciją.